درباره شرکت DME آلمان

شرکت DME آلمان به عنوان همتای تجاری شرکت میراب تجارت در زمینه 
تکنولوژی آب و محصولات وابسته با یکدیگر همکاری می کنند